За конференцията

Уважаеми колеги,

Ръководството, експертите и бенефициентите на Проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате във финалната конференция по проекта „Иновативно обучение в 21 век. Съвременни технологии и методи в университетското образование: предизвикателства и добри практики“.
Конференцията ще се проведе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Работни езици на конференцията: английски, български

Темите на конференцията включват, но не са ограничени до:

 • Иновации в обучението по и на чужд език
  • Електронни форми на обучение по и на чужд език
  • Съвременни методи на чуждоезиково обучение
  • Изследвания на обучението по и на чужд език
  • Ефективност на обучение по и на чужд език
  • Добри практики в обучението по и на чужд език
 • Обучение на обучители за преподаване по и на чужд език
 • Академични компетенции на университетските преподаватели

Заповядайте!

Организационен комитет:
Председател: прф. дфн Петя Янева
Зам. председател: гл. ас. д-р инж. Анелия Кременска
Членове:
проф. Красен Стефанов
проф. дпн Лиляна Грозданова
проф. д-р Димитър Веселинов