Такса правоучастие

Таксата правоучастие за всички участници се поема от Проект BG051PO001-3.3.06 - 0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”