Анотация

Изтеглете шаблон

ИЛИ

Попълнете онлайн форма

Доклади

Указания за оформяне на доклад: PDF файл
Шаблон за оформяне на доклад: WORD файл

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите да са в обем до 7 стандартни страници (общо 12 600 знака) с литературата, таблиците, фигурите, бележките под линия и приложенията.

Оформяне на ръкописа

 • Заглавие на доклада - центрирано в Bold и с ГЛАВНИ БУКВИ (All caps).
 • Автор - през един ред центрирано се изписва името на автора и фамилията, на следващия ред – местоработата (университет/институт) и електронна поща. Ако има съавтори, те се изписват със запетая.
 • Анотация - на английски или немски език - Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 ред
 • Основен текст - шрифт Times New Roman, 12 пункта, междуредие 1.5. Отстъп (нов ред на параграф) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1,25 cm
 • Бележка под линия - (размер 10 пункта) да са минимален брой, кратки и последователно номерирани за целия текст, в края на страницата, на която се появява.
 • Параметри на страниците: формат A4, полето (отляво, отдясно, отгоре и отдолу) е 2.5 см. Текстът се изписва без пренасяне.
 • Фигурите да бъдат черно-бели, интегрирани в текста, да са номерирани и озаглавени.
 • Таблиците да са номерирани и озаглавени.
 • Позоваването и цитирането в текста се оформя по следния начин: в скоби се посочва фамилията на автора на публикацията, годината на издаването ѝ и страницата – например: (Иванов 2013: 58) или (Иванов 2013: 58–62) – между името на автора и годината на издаване няма препинателен знак, а между годината на издаване и страницата има двоеточие.
 • Списъкът на използваната „Литература“ (размер 10 пункта) включва всички автори, цитирани в текста, подредени по азбучен ред на фамилните имена.


Примери за оформяне на библиографията

Монография
Фамилия (на езика, на който е написан докладът) година: Фамилия и име на автора, отделени със запетая. Заглавие. Град: име на издателството, година.

Кроули 1992: Crowley, Terry. An Introduction to Historical Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Пашов 2002: Пашов, Петър. Българска граматика. София: Хермес, 2002.

Труд в съавторство
При труд с повече автори се посочват първо фамилиите (на езика, на който е написан докладът) и годината: . След двоеточието следват фамилиите и имена на авторите, като фамилията и име на първия автор са в инверсия, а на останалите не. Заглавие. Град: име на издателството, година.

Георгиев & Дуриданов 1978: Георгиев, Владимир, Иван Дуриданов. Езикознание. София: Наука и изкуство, 1978.
Бес & Галисон 1998: Besse, Henri, Robert Galisson. Polémique en didactique. Paris: CLE-International, 1998.

Статия в сборник
Фамилия (на езика, на който е написан докладът) година: Фамилия, име. Заглавие на статията. – В:/In: Заглавие на сборника. Град: Име на издателството, година, страници.

Димитрова 1991: Димитрова, Стефана. Към въпроса за изграждане на речеви формации в различни комуникативно-прагматични ситуации. – В: Прагматика на текста. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 1991, 12–52.
Якобсон 1960: Jakobson, Roman. Closing Statement: Linguistics and Poetics. – In: Style in Language. (Ed. by Thomas A. Sebeok) New York–London: The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1960, 350–377.

Статия в списание или периодично издание
Фамилия (на езика, на който е написан докладът) година: Фамилия, име. Заглавие на статия. – Заглавие на списание, годишнина, година/номер, страници.

Бояджиев 1988: Бояджиев, Живко. Фердинанд дьо Сосюр в България. – Съпоставително езикознание, XII, 1988/2, 124–131.
Блох 1948: Bloch, Bernard. A Set of Postulates for Phonemic Analysis. – Language, XXIII, 1948, 3–46.
Разликата между цитиране на статия в сборник и в списание е, че тук вместо In:/В: се пише само тире.

Електронен източник
Фамилия (на езика, на който е написан докладът) година: Фамилия, име. Заглавие. URL адрес, година, дата на консултиране на страницата.

Иванов 2005: Иванов, Иван. Филологически ракурси. http://www.elbook.eu/276/, 2005, 17.04.2014 г.
Johnson 2013: Johnson, Michael. Historical studies. http://www.philolog.com/publications/94, 2013, 17.04.2014

Препоръчва се да не се използват абревиатури и съкращения. Не се допускат съкращения на заглавия на трудове, периодични издания и градове, а единствено на малките имена на авторите.