За проекта

Договор: BG051PO001-3.3.06 - 0045 по схема BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Име на проект: „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

Бенефициент: СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет по класически и нови филологии

Начало: 18.07.2013, край: 31.10.2015.

Безвъзмездната финансова помощ: 417 795,70 лв.

Ръководител: проф. дфн Петя Янева

Целеви групи:

  • 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език (Факултет по класически и нови филологии, Факултет по славянски филологии, Департамент по чуждоезиково обучение и Факултет по начална и предучилищна педагогика)
  • 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети

Обща цел:

Развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

Специфични цели:

  • Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии.
  • Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език.
  • Популяризиране на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция.
  • Създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио).