Дейности

1.1. Проучване на добри практики за интегриране на ИКТ в чуждоезиковото обучение.
1.2. Създаване на система от критерии за сертифициране на университетски кадри в целевата област.
1.3. Разработване на учебни планове, програми и пилотни курсове за усъвършенстване и сертифициране в целевата област.
1.4. Разработване на компендиуми в резултат на разработването на пилотните курсове.
2.1. Обмен на опит с водещи обучителни институции за обучение по и на чужд език със съвременни ИКТ.
2.2. Реализиране и оценяване на обучителни модули за използване на съвременни ИКТ на обучение по и на чужд език.
2.3. Създаване на система за контрол на напредъка на обучаваните бенефициенти.
2.4. Разработване на учебни планове и програми за обучение на и по чужд език на обучители от други факултети.
2.5. Осигуряване на съвременна материално-техническа база и достъп до материали за реализиране на обученията.
3.1. Стимулиране на академичния състав за усъвършенстване на уменията за преподаване на академична дисциплина на чужд език със съвременни ИКТ.
3.2. Реализиране на уеббазиран вариант на разработените курсове и модули за самообучение и достъп до материалите.
3.3. Създаване и поддържане на уебсайт и блог за целите, задачите и резултатите на проекта.
3.4. Организиране и провеждане на семинари, конференции, и др.
3.5. Създаване на консултантски център по академични компетентности.
4.1. Осигуряване на мобилност за бенефициентите.
4.2. Подпомагане на публикации на бенефициенти.
4.3. Публикуване на сборник с материали, създадени от бенефициенти.
4.4. Подпомагане на издаването на три монографии на бенефициенти.
4.5. Подпомагането на участие на специализанти, постдокторанти и млади учени в научни форуми.

Дейности – подробно описание