Резултати

Очаквани резултати:

  • Критерии и матрица на компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина на чужд език
  • Учебни планове; курикулуми и материали за курсовете; анкета за оценяване на курсовете; обучения и сертифициране; онлайн вариант на курсовете
  • Компендиуми, софтуер, бази от данни, литература, абонаменти
  • 10 мобилности, 2 семинара, публикации , 10 участия в конференции
  • Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език
  • Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети
  • Оборудване на кабинет , техника за разработване на материали
  • Уебсайт, блог, сборник разработки на бенефициенти, 3 монографии